top of page
11.jpg

УПОРЕДНА ГРАМАТИКА

СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА 1, 2

Студијски програм: Српски језик и књижевност (филолошки профил), ЈКК (04, 09, 10, 11,
12, 38)

Ниво студија: основне академске студије
Наставник на предмету: проф. др Вања Станишић

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 3 + 3

Форма испита: усмени

 

Циљ изучавања предмета

Пружање сазнања о ужим и ширим генетским везама словенских језика у оквиру
индоевропске језичке породице кроз упознавање с упоредно-историјском перспективом
језичког развоја, која омогућава разумевање језичких промена.

Резултати изучавања предмета

Упоредна граматика словенских језика је централна научна дисциплина
славистике, која обједињује дијахроно и синхроно проучавање словенских језика.
Историју језика повезује с лингвистичком географијом и дијалектологијом,
разоткрива генетски и типолошки карактер језичких промена у развоју појединих
словенских језика.

 

Упоредна граматика словенских језика 1 (структура и садржај предмета): основне одлике прасловенског фонолошког развоја од позног индоевропског до позног прасловенског.

Упоредна граматика словенских језика 2 (структура и садржај предмета): типолошке
(морфолошке) одлике прасловенског језика које укључују опис важнијих елемената
именске и глаголске флексије, као и њихов развој у словенским језицима.

 

bottom of page