top of page
568768.jpg

УПОРЕДНА ГРАМАТИКА ИНДОЕВРОПСКИХ ЈЕЗИКА

Студијски програм: ЈКК

Ниво студија: основне академске студије
Наставник на предмету: проф. др Вања Станишић

Статус предмета: изборни

Форма испита: усмени

 

Циљ изучавања предмета

 

Упознавање с најстаријом лингвистичком дисциплином, индоевропеистичком
компаративистиком, с њеним научним методом и језичким законима с чијим је
дефинисањем лингвистика рођена као самостална научна дисциплина.

Резултати изучавања предмета

Периодизација развоја упоредно-историјског проучавања индоевропских језика;
филолошки опис индоевропских језика; реконструкција протоиндоевропског и
позног индоевропског фонолошког система.

 

Из садржаја предмета

I. Развој упоредно-историјског проучавања индоевропских језика
II. Преглед индоевропских језика
III. О индоевропском фонолошком систему
IV. Из индоевропске морфонологије
V. Из индоевропске морфологије
VI. Дијалекатска подела индоевропских језика

 

bottom of page