top of page

Списак испитних питања из уводног дела градива можете преузети овде.

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КОРИШЋЕНЕ НА ПРЕДАВАЊИМА

 

НАПОМЕНЕ 

1) Презентације нису замена за уџбеник и другу препоручену литературу, већ само ослонац белешкама са предавања.

2) У презентацијама коришћени фонт Азбуки можете преузети овде.

1) Уводно предавање

2) Гласовни и графијски систем старословенског језика

3) Редуковани вокали (полугласници; редуковано и i)

4) Прасловенске гласовне промене

5) Палатализације и јотовање

6) Типови гласовних промена

7) Именице

8) Заменице

9) Глаголске основе. Презент

10) Императив

11) Аорист

12) Партиципи. Супин

13) Перфекат

14) Потенцијал

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ И ДРУГИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВЕЖБАЊЕ

 

1) Прасловенски сугласнички систем. Палатализације. Јотовање

2) Палатализације и јотовање: задаци и решења

3) Утврђивање фонетике: задаци и решења

4) Именице. Анализа именица (из Зографског јеванђеља: Лк, гл. VII): решења

5) Презентска основа. Презентске врсте

6) Презент

7) Императив

8) Инфинитивна основа. Инфинитивне врсте

9) Аорист

10) Имперфекат

11) Заменице

bottom of page