top of page

Презентације (предавања код проф. Вучковић)

 

*** Презентације нису замена за уџбеник и другу препоручену литературу, већ само ослонац белешкама сa предавaња.

1. Основни појмови морфемике

2.1.  Именице. Морфолошке одлике

2.2. Именице. Деклинационе парадигме

3. Заменице

4. Придеви

5. Глаголске категорије

6. Глаголска времена, начини, партиципи, супин

bottom of page