top of page

Презентације (предавања)

 

*** Презентације нису замена за уџбеник и другу препоручену литературу, већ само ослонац белешкама сa предавaња.

1. Основни појмови морфемике

1.1. Вежбања (морфемска и творбена анализа)

1.2. Историјске промене морфемске структуре речи

2. Именице

3. Предлози

4. Заменице. Заменички прилози

5. Придеви

6. Глаголске категорије

7. Аорист

8. Презент

9. Имперфекат

10. Потенцијал и императив 

11. Партиципи

12. Старословенска лексика. Лексички слојеви

Вежбе

*** Уколико примери које анализирате нису забележени у Николићевом речнику на крају читанке, потребне податке можете пронаћи овде.

 1. Именице. Анализа именица (из Зографског јеванђеља: Лк, гл. VII): решења

 2. Заменице

 3. Придеви

 3.1. Придеви (утврђивање)

 4. Презентска основа. Презентске врсте

 5. Прeзент

 6. Императив

 7. Инфинитивна основа. Инфинитивне врсте

 8. Аорист

 9. Имперфекат

bottom of page