top of page
_0003_Background.jpg

СТАРОСЛОВЕНСКИ

ЈЕЗИК

Студијски програм: Српски језик и књижевност (наставнички профил)

Ниво студија: основне академске студије
Наставник на предмету: проф. др Снежана Вучковић

Сарадник на предмету: мср Олга Богуновић

Статус предмета: обавезни

Број ЕСПБ: 3

Форма испита: усмени

 

Циљ изучавања предмета

 

Упознавање са основним појмовима упоредно-историјске словенске лингвистике, појмом прасловенског језика и прасловенских гласовних промена, културноисторијским контекстом настанка словенске писмености, односом старословенског и прасловенског односно старословенског и  црквенословенског језика, графијским, фонолошким и морфолошким системом старословенског језика.

Резултати изучавања предмета

 

Овладавање основним појмовима упоредно-историјске словенске лингвистике и основама старословенског језика, те оспособљавање за самосталну графијско-фонолошку и морфолошку анализу старословенских текстова.

 

Структура и садржај предмета

I. Словенски језици и њихова класификација. Проблем словенске прадомовине. Словенске сеобе. Појам прасловенског језика. Методи изучавања прасловенског језика. Периодизација историје прасловенског језика. Дијалекатска диференцијација прасловенског језика и сеобе Словена.

II. Појам „старословенски језикˮ и његов однос према појмовима „словенски језикˮ, „црквенословенски језикˮ, „српскословенски језикˮ. Значај старословенског језика за реконструкцију дописмене словенске језичке историје. Старословенски језик и његов однос према прасловенском и савременим словенским језицима.

III. Културноисторијски контекст настанка старословенског језика. Живот и делатност Ћирила и Методија. Прва словенска писма: глагољица и ћирилица. Канонски споменици старословенског језика. Дијалекатска основица старословенског језика. Утицај грчког језика.

IV. Фонолошки систем старословенског језика. Основне прасловенске гласовне промене и њихов одраз у језику старословенских споменика. Гласовне промене посведочене у језику старословенских рукописа (губљење, мешање, вокализација полугласника; појава редукованог и  и јери и др.).

V. Општи преглед морфолошког система старословенског језика. Именичке граматичке категорије. Типови именичке промене. Одраз процеса тзв. мешања основа у језику стсл. споменика. Типови промене старословенских заменица. Начини означавања 3. лица. Граматичке категорије придева. Придевска промена. Основне граматичке одлике старословенског глагола. Класификација глагола по презентским основама. Типови инфинитивних основа. Из система глаголских облика (грађење презента, аориста, имперфекта, императива). Партиципи.

Oсновна  литература

Вучковић, С. Старословенски језик. Приручник са вежбама за студенте србистике и
славистике. Београд: Чигоја штампа, 2016.
Грковић-Мејџор, Ј. „Настанак и рана историја словенске писменостиˮ. Летопис Матице
српске, књ. 478, св. 4, октобар, Нови Сад: 723–733.
[
http://www.maticasrpska.org.rs/letopis/letopis_478_4.pdf]
Ђорђић, П. Старословенски језик. Нови Сад: Матица српска, 1975.
Николић, С. Старословенски jeзик, I–II. Београд: Требник, 2002. / Светозор Николић,
Старословенски језик, Београд – Бања Лука, 2008.
Пипер, П. Увод у славистику 1. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1998.
[
https://www.rastko.rs/filologija/ppiper-slavistika_c.html#_Toc500133065]

*

Sedov, V. V. Sloveni u dalekoj prošlosti. Novi Sad: Akademska knjiga, 2012.
Sedov, V. V. Sloveni u ranom srednjem veku. Novi Sad: Akademska knjiga, 2013.

bottom of page