top of page
_0003_Background.jpg

СТАРОСЛОВЕНСКА ЛЕКСИКА У УПОРЕДНО-ИСТОРИЈСКОЈ ПЕРСПЕКТИВИ

Студијски програм: Српски језик, ЈКК

Ниво студија: мастер академске студије
Предметни наставник: проф. др Снежана Вучковић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Форма испита: усмени

 

Циљ изучавања предмета

 

Циљ предмета је да дâ целовиту представу о лексикону старословенског језика; његовим изворима и методима његовог проучавања; основним лексичким слојевима и структури старословенског лексичког система; утицају грчког језика; творбено-семантичком аспекту старословенске лексике; месту, улози и значају ове лексике у упоредно-историјској и културној перспективи.  

Oсновна  литература

  1.  С. Вучковић, Повест словља. Историјсколексиколошка истраживања, Београд: Филолошки факултет (Београд: Чигоја штампа), 2017.

  2. Р. М. Цейтлин, Сравнительная лексикология славянских языков X/XI-XIV/XV вв. Проблемы и методы, Москва, 1996. 

  3. В. Ефимова,  Лексикология старославянского языка: проблемы и методы исследований, Лексикология и лексикография славянских языков. К XVI Международному съезду славистов, Москва: Институт русского языка, 2017, 199‒234.

  4. Т. И. Вендина, Средневековый человек в зеркале старославянского языка, Москва: Индрик, 2002. / T. И. Вендина, Средњовековни човек у огледалу старословенског језика (превео Јустин Годић), Пале: Филозофски факултет, 2019.

  5. В. С. Ефимова, Старославянская словообразовательная морфемика, Москва: Наука, 2006.

bottom of page