top of page
123456.jpg

РАЗВОЈ

ПИСМА

Студијски програм: Српски језик и књижевност, ЈКК

Ниво студија: основне академске студије
Наставник на предмету: проф. др Вања Станишић

Статус предмета: обавезни за студијски програм Српски језик и књижевност (филолошки
профил), изборни за остале

Број ЕСПБ: 3

Форма испита: усмени

 

Циљ изучавања предмета

 

Упознавање с развојем и типологијом писмених система, с основним питањима
њиховог порекла и развоја.

Резултати изучавања предмета

 

Савремена наука о писму заснива се на упоредно-типолошком приступу еволуцији писма,
који омогућава проучавање писма као двостраног феномена који истовремено зависи и од
језика и од културне историје.

 

Из садржаја предмета

I. О типологији писма
II. Граматологија – општа наука о писму
III. Двострана природа писма
IV. Простор и време у структури писма
V. Писмо у ширем и ужем значењу
VI. Порука у времену
VII. Писмо као колективно памћење…

 

bottom of page