top of page

проф. др СНЕЖАНА ВУЧКОВИЋ

 

       snezanabaukvuckovic@gmail.com


Термин консултација: уторак, 11.30–13.00

 

Образовање


Година дипломирања, назив и место завршеног факултета и студијска група: 1996,
Филолошки факултет у Београду, Српски језик и књижевност
Година магистрирања, назив и место факултета на ком је стечена диплома магистра,
наслов магистарског рада и ментор:
2001, Филолошки факултет у Београду, Зоонимија
Драгачева у општесловенском контексту
, ментор: проф. др Радојица Јовићевић
Година докторирања, назив и место факултета на којем је стечена диплома доктора наука, наслов докторске дисертације и ментор: 2009, Филолошки факултет у Београду, Творба именица у Рашкохиландарском и Мокропољском јеванђељу према стању у
старословенском језику
, ментор: проф. др Гордана Јовановић

 

Звања


Асистент приправник: 2000–2002.
Асистент: 2002–2010.
Доцент: 2010–2019.
Ванредни професор: 2019–

Предмети


Основне студије:
Старословенски језик 1

Старословенски језик 2

Увод у дијахронијску лингвистику (01ф)

Мастер студије:
Старословенска лексика у упоредно-историјској перспективи

Библиографија

Монографије

1. Старословенски језик : приручник са вежбама за студенте србистике и славистике основних и мастер студија, Београд: Филолошки факултет (Београд: Чигоја штампа), 2016. 

2. Повест словља : историјсколексиколошка истраживања, Београд: Филолошки факултет (Београд: Чигоја штампа), 2017.

 

Научни радови и прикази

1. Славистичка истраживања Радована Лалића, Српски језик, III/1‒2, Београд, 1998. [Приказ Славистичког зборника VII‒VIII за 1992‒1993. годину, Београд – Никшић 1997]

2. Преко Дрине мост, Српски језик, IV/1‒2, Београд, 1999, 871‒875. [Приказ Радова, часописа за друштвене и хуманистичке науке, Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука 1998]

3. Под сводовима српске писмености, Српски језик, VI/1‒2, Београд, 2001, 571‒575. [Приказ књиге Ђорђа Трифуновића, Ка почецима српске писмености, Београд, 2001]

4. Неки аспекти дијахроније у научном опису Михаила Стевановића, Живот и дјело академика Михаила Стевановића, ЦАНУ, Научни скупови, књ. 59, Подгорица, 2002, 299‒307.

5. Занимљив прилог словенској комапаративистици, Српски језик, VII/1‒2, Београд, 2002, 537‒540. [Приказ књиге Лили Лашкове, Увод в сравнителната граматика на славянските езици, София, 2000]

6. Терминологија српске антропонимије, Научни састанак слависта у Вукове дане, 32/3, Београд: Међународни славистички центар, 2003, 269‒287. [у коауторству са М. Шћепановић] 

7. Семантички и творбени елементи једне класе драгачевских онима, Пети лингвистички скуп „Бошковићеви дани“, ЦАНУ, Научни скупови, књ. 61, Подгорица, 2003, 339‒345. 

8. На размеђу језика и приче. Оглед о језику савремених српских писаца, Савремена српска проза, 15, Трстеник, 2003, 101‒109. 

9. Морфонолошке и дериватолошке теме, Књижевност и језик, год. L, бр. 4, Београд, 2003, 443‒447. [Приказ књиге Милана Стакића, Морфонологија и деривација, Београд, 2002]

10. Принципи граматичке конзистентности, Београд: Српски језик, VIII/1‒2, Београд, 2003, 531‒537. 

11. Из развоја српске граматичке мисли, Научни састанак слависта у Вукове дане, 33/1, Београд: Међународни славистички центар, 2004, 273‒279. 

12. О схватању језичког осећања и његовом месту у терминолошком корпусу српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане, 33/3, Београд: Међународни славистички центар, 2004, 259‒264. 

13. О термину лингвистичка реконструкција, Научни састанак слависта у Вукове дане, 34/3, Београд: Међународни славистички центар, 2005, 333‒339. 

14. Проблем реконструкције у теорији и методологији наставе поредбене словенске граматике, Београд: Српски језик, X/1‒2, Београд, 2005, 589‒595. [у коауторству са П. Дилпарић]

15. Историја развитка значења прасловенског глагола *zьrěti: његови творбени и семантички континуанти у старословенском и српском језику“, Научни састанак слависта у Вукове дане, 38/3, Београд: Међународни славистички ценатр, 2009, 149‒164. 

16. Сакрални језик у функцији уметничког изражавања, Зборник радова научног скупа Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, књ. 6, Београд: Православни богословски факултет, 2010, 167‒172. 

17. Конверзија као начин именичке творбе у два српска јеванђеља из XIII века, Научни састанак слависта у Вукове дане, 39/3, Београд: Међународни славистички ценатр, 2010, 157‒173.

18. У вавилонској мрежи, Даница: српски народни илустровани календар за годину 2012. [главни уредник Миодраг Матицки], Београд: Вукова задужбина, 2011, 318‒326. 

19. Сложенице у два српска јеванђеља из XIII века ‒ Рашкохиландарском и Мокропољском, Српски језик, XVI, Београд, 2011, 143‒159. 

20. Језик у контексту културе: културни модели и семантичка промена, Научни састанак слависта у Вукове дане, 40/3, Београд: Међународни славистички центар, 2011, 111‒121.

21. Причам ти причу или како моћ идеолошки конструише јавни дискурс, Српски језик, књижевност, уметност, књ. 1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2012, 501‒505. 

22. О језику хришћанске културе ‒ Библија као велика објава речи, Српска теологија данас: зборник радова трећег годишњег симпосиона одржаног на Православном богословском факултету, књ. 3 [уредник Богољуб Шијаковић], Београд: Православни богословски факултет Универзитета у Београду, Институт за теолошка истраживања, 2012, 659‒663. 

23. Структурно-семантичка творбена реконструкција старосрпских топонима, Творба речи и њени ресурси у словенским језицима : зборник радова са Четрнаесте међународне научне конференције Комисије за творбу речи при Међународном комитету слависта  [главни уредник Рајна Драгићевић], Београд: Филолошки факултет, 2012, 535‒544.

24. Језичка и културна слика Сунца у српској народној традицији, Научни састанак слависта у Вукове дане, 41/3, Београд: Међународни славистички центар, 2012, 221‒236. 

25. Дистанца је душа лепога ‒ о хуморно-ироничном поступку Радована Белог Марковића (на предлошку романа Лајковачка пруга),  Господар гиштова: проза Радована Белог Марковића [зборник радова са научног скупа о прози Р. Б. Марковића, 15. октобар 2011. у Лајковцу], Лајковац: Градска библиотека, 2012, 153‒161. 

26. Концепт ’човек телесни’ у традиционалној српској језичкој слици света, Научни састанак слависта у Вукове дане, 42/3, Београд: Међународни славистички центар, 2013, 125‒137. 

27. Како речи мењају значење: о деетимологизацији значења лексема, Српски језик, XIX, Београд, 2014, 675‒691. 

28. Иновациони процеси у историји творбеног система српског језика – допринос представника стила плетеније словес (на примерима из Похвалног слова светом кнезу Лазару Андонија Рафаила), Научни састанак слависта у Вукове дане 43/1, Београд: Међународни славистички центар, 2014, 205‒212. 

29. Прилог српској историјској лексикологији – из српских правних споменика средњег века, Научни састанак слависта у Вукове дане, 43/3, Београд: Међународни славистички центар, 2014, 61‒71. 

30. Представа лепоте у старословенским текстовима и њене језичке слике, Књижевност и језик, бр. LXII, св. 1‒2, 2015, 29‒40.  

31. Лексичко и етимолошко гнездо као објекат дијахронијског истраживања лексике српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане, 44/3, Београд: Међународни славистички центар, 2015, 63‒74.

32. Поздрављам те тавним гласом – српска писма из Првог светског рата, прагматичко-стилски аспект, Научни састанак слависта у Вукове дане, 44/1, Београд: Међународни славистички центар, 2015, 109‒119.  

33. Секундарна афиксација и њене функције у старословенском језику, Научни састанак слависта у Вукове дане, 45/1, Београд: Међународни славистички центар, 2016, 151‒160.

34. Лексика средњовековних ћириличких повеља и писама и њен значај за историјска лексичко-семантичка истраживања, Научни састанак слависта у Вукове дане 45/3, Београд: Међународни славистички центар, 2016, 61‒73.  

35. Табу у лексици погребног обреда српског језика, Научни састанак слависта у Вукове дане, 46/3, Београд: Међународни славистички центар, 2017, 61‒71.

36. О историјскојезичким доприносима професора Радоја Симића, Научни доприноси Радоја Симића : зборник радова са научног округлог стола Радоје Симић одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (11. III 2017), Крагујевац: ФИЛУМ (Београд: Јасен), 2018, 159‒167.

37. Етнолингвистичке карактеристике хрононима пролећног обредног циклуса, Научни састанак слависта у Вукове дане, 47/3, Београд: Међународни славистички центар, 2018, 37‒50. 

38. Историјски језички речници и њихов значај за историјсколексиколошка истраживања, Научни састанак слависта у Вукове дане, 47/1, Београд: Међународни славистички центар, 2018, 219−229. 

39. О основним типовима историјске промене морфемске структуре речи, Научни састанак слависта у Вукове дане, 48/3, Београд: Чигоја штампа, 2019, 63–77.

40. Из словенске ентомолошке лексике: лептир, Језици и културе у времену и простору, VIII/1, Нови Сад, Филозофски факултет, 2019, 143–151.

41. Морфонологија у научним радовима професора Милана Стакића, Српски језик : студије српске и словенске, 25/1, 2020, 13–22.

42. Хапакси старословенских канонских споменика: проблеми и методи истраживања, Лексикографија и лексикологија у светлу актуелних проблема, Београд: САНУ, 493–515.

bottom of page