top of page
Ist.-lingv.-geogr..jpg

ИСТОРИЈСКА СОЦИОЛИНГВИСТИКА

Студијски програм: Српски језик, ЈКК

Ниво студија: мастер академске студије
Предметни наставник: проф. др Предраг Дилпарић

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 6

Форма испита: усмени

 

Циљ изучавања предмета

 

Упознати језичку карту света и њен историјски развитак: јављање и осамостаљивање језичких
породица; експанзију појединих језика и језичких заједница и њихове међусобне контакте.
Употпуњавање знања о језичким породицама са највећим бројем говорника, њиховим историјским миграцијама и међусобним утицајима, с посебним акцентом на индоевропску језичку заједницу. Представљање улоге језика и писма у конструкцији културног времена, колективног идентитета и политичке имагинације.

Oсновна  литература

Асман, Ј. Култура памћења. Београд: Просвета, 2011. [Само прво, друго и треће поглавље првог
дела.]
Борстин, Д. Американци  – колонијално искуство. Београд: Геопоетика, 1994. [Само трећи део:
Језик и штампана реч.]
Бугарски, Р. Језици. Нови Сад: Матица српска, 1993. [Посебно обратити пажњу на треће и четврто поглавље.]
Дајмонд, Џ. Микроби, пушке и челик – Судбине људских друштава. Београд: Досије – Службени
лист СЦГ, 2004. [Нарочито обратите пажњу на други део (главе 4, 8 и 9) и на трећи део (главе 11,
12 и 14).]
Калве, Л. Рат међу језицима. Београд: ХХ век, 1995. [Нарочито обратите пажњу на следеће одељке: 4 из првог дела; 5, 8 и 9 из другог; и 10, 12, 13, 14 и 17 из трећег дела.]
Мунен, Ж. Историја лингвистике. Београд: XX век, 1996. [Посебно главе 3 и 4.]
Остлер, Н. Царства речи: језичка историја света. Београд: Геопоетика, 2008. [Само трећи део:
поглавља 10, 11 (до 484. стр.) и 12.]
Франкопан, П. Путеви свиле – нова историја света. Београд: Лагуна, 2018. [Само поглавља 10, 11,
12, 13. и 14.]

Фуентес, К. Закопано огледало – размишљања о Шпанији и Америци. Нови Сад: Академска књига, 2017.

Додатна  литература

 

Живојиновић, Д. Успон Европе (1450–1789). Београд: Завод за уџбенике, 2010. [Информативно.]
Зин, Х. Народна историја САД-а. Београд: VBZ, 2013. [Информативно.]
Фуко, М. Безбедност, територија, становништво. Нови Сад: Mediterran Publishing, 2014. [Посебно
од 239. странице надаље: од предавања 8. марта 1978. па до краја.]

bottom of page