top of page
ccccc.jpg

ИСТОРИЈА СРПСКЕ

ЋИРИЛИЦЕ

Студијски програм: Српски језик и књижевност, ЈКК

Ниво студија: основне академске студије
Наставник на предмету: проф. др Вања Станишић

Статус предмета: обавезни за студијски програм Српски језик и књижевност (филолошки
профил), изборни за остале

Број ЕСПБ: 3

Форма испита: усмени

 

Циљ изучавања предмета

 

Упознавање с историјатом и основама словенске и српске писмености. Студенти се
оспособљавају да препознају поједине историјске типове писма у историји српске
писмености и да боље разумеју њихову појаву и место у европском културном кругу.

Резултати изучавања предмета

Студенти се оспособљавају и усавршавају из области графичке компетенције, конкретно у
области српске писмености. Ова знања су применљива у разним областима културе и
академског живота.

 

Из садржаја предмета

I. Словенска писменост и средњовековни алфабети грчкога круга
II. Старословенска двоазбучност
III. Ширење ћирилице на Балкану
IV. Старосрпска двоазбучност
V. Архаични глагољски правопис најстаријих српских споменика
VI. Нови државни правопис и формирање рашке ортографије
VII. Постепено учвршћивање лигатурне норме током XIII в. у Рашкој (у Хуму претеже
глагољски правопис над лигатурама, а у Босни само глаг. правопис)
VIII. Тзв. уређени рашки правопис с уопштеним системом јотованих лигатура од XIV в.
IX. Постепена византинизација графије и ортографије у Рашкој током XIV в.
X. Рушење рашке лигатурне норме у доба деспотовине...

 

bottom of page