top of page
aa.jpg

ИСТОРИЈА АЛБАНСКОГ ЈЕЗИКА

С ДИЈАЛЕКТОЛОГИЈОМ 1, 2

Студијски програм: Албански језик, књижевност и култура

Ниво студија: основне академске студије
Наставник на предмету: проф. др Вања Станишић

Статус предмета: обавезни за студијски програм Албански језик, књижевност и култура,
изборни за остале

Број ЕСПБ: 3 + 3

Форма испита: усмени

 

Циљ изучавања предмета

 

Упознавање с најбитнијим одликама албанског језичког развоја ради бољег разумевања
његовог порекла и особеног статуса у оквиру индоевропске језичке породице.

Резултати изучавања предмета

Историја албанског језика се бави пореклом и местом овога језика у кругу индоевропских
језика и реконструкцијом његовог развоја на Балканском полуострву. У тесној вези с овом
темом је и питање његове дијалекатске поделе, пошто за језик с релативно касном појавом
писмености архаични дијалекатски подаци представљају непроцењив извор података о
ранијим фазама његовог језичког развоја.

 

Из садржаја предмета

I. Индоевропски корени албанског језика
II. Од индоевропског фонолошког система ка албанском
III. Из историјске морфонологије албанског језика
IV. Из историје албанских облика
V. Основи албанске дијалекатске поделе...

 

bottom of page