top of page

мср ОЛГА БОГУНОВИЋ

 

         

        olga.fil.bgd@gmail.com


Термин кoнсултација: / (на одсуству у ак. 2023/2024. години)

Oбразовање


Година дипломирања, назив и место завршеног факултета и студијска група: 2017,
Филолошки факултет у Београду, Српски језик и књижевност (Филолошки профил)
Година одбране мастер рада, назив и место факултета на ком је одбрањен, наслов рада и ментор: 2018, Филолошки факултет у Београду, Прасловенски глагол *cělovati и његови деривати у историји српског језика (семантички и лингвокултуролошки аспект), ментор: проф. др Снежана Вучковић

Звања


Сарадник у настави: 2018–2019.
Асистент: 2019–

 

Предмети
 

Основне студије:
Старословенски језик 1

Старословенски језик 2

Старословенски језик (05)
Старословенска писменост (06)
Увод у дијахронијску лингвистику (01ф)


Мастер судије:

Старословенска лексика у упоредно-историјској перспективи

Библиографија

1.  „Деетимологизација именица са псл. префиксом *pa- (павлака, памет, пасторак)”, у: M. Koвачевић (ур.), Савремена проучавања језика и књижевности : зборник радова са XI научног скупа младих филолога Србије, одржаног 30. марта 2019. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу, година XI / књига 1, Крагујевац: Филолошко-уметнички факултет, 2020, 13–26.

2.Стсрп. ОС(Ь)ЛЬНИКЬ: творбено-семантичка и мотивациона реконструкција”, Српски језик, 26/1, 2021, 303–319.

3.O називима животиња у Петом слову Шестоднева Јована Егзарха (према српском препису из 1263. године)”, Књижевност и језик, LXVIII/1, 2021, 97–108.

4.Трагом путева развитка српске дијалекатске лексике: називи за камен у говору Васојевића”, Анали Филолошког факултета, XXXIII(1), 2021, 65–81.

5. Орсат Лигорио, Праисторија грчког језика: приручник историјске и компаративне граматике грчког језика са уводом у индоевропску лингвистику. Књига 1Анали филолошког факултета, 35 (1), 2023, 187–191. [приказ]

bottom of page